Aktualności

Data aktualizacji 26.04.2017


Szanowni Państwo, przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania na utworzenie i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Zatrudnij się sam”

 

Data aktualizacji 26.04.2017


Szanowni Państwo,
Na naszej stronie widnieje już ostateczna lista uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na otworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zatem postanowiliśmy podać plan działania w kilku punktach. Zatem każdy z Państwa powinien:

1.    Zarejestrować firmę w maju 2017r. (jak najwcześniej).
Przesłać do nas skany (e.brus@consultor.pl lub s.rudzka@consultor.pl) kompletu dokumentów potwierdzających zarejestrowanie firmy w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego
KOMPLET DOKUMENTÓW:
kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEDIG),kopia nadania numeru REGON, kopia dokumentu nadania numeru NIP,oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku  (Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kopia umowy rachunku bankowegooświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego)

2.    Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej  pracownik Consultora umówi Państwa na podpisanie umowy i weksla. (Wzór weksla). Weksel podpisuje zarówno uczestnik projektu jak i poręczyciel

3.    Przyjechać do siedzimy Consultora z poręczycielem. Wówczas należy przedstawić komplet oryginalnych dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej, a także przedłożyć zgodę małżonka/małżonki zarówno uczestnika projektu, jak i poręczyciela na uczestnictwo w projekcie i poręczenie (Załącznik nr 10) a także oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi  (Załącznik nr 9).
Ponadto poręczyciel musi przedstawić potwierdzenie swoich zarobków zgodnie z wytycznymi, które znajdują się Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

4.    Po podpisaniu umowy otrzymają  Państwo jednorazowo bezzwrotne dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej , a także pierwsze wsparcie pomostowe za miesiąc maj.

5.    Dopiero na tym etapie mogą Państwo wydatkować środki. Prosimy pamiętać o prowadzeniu dokumentacji i fotografowaniu zakupów.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Elżbieta Brus – 509 897 677
Sylwia Rudzka – 509 610 657

 

Data aktualizacji 19.04.2017

Szanowni Państwo, kartę oceny biznesplanu wszystkie osoby, które składały biznesplany otrzymają drogą mailową, maksymalnie do piątku, tj. 21.04.2017r.

Przypominamy, iż podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wypłata środków na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej a także pierwsza pomostówka nastąpi w maju 2017r. po założeniu przez Państwa działalności gospodarczej.

W dniu podpisania umowy będą Państwo zobowiązani przedstawić komplet dokumentów dotyczących założonej działalności gospodarczej (wykaz w poprzedniej aktualizacji)  a także  pojawić się w biurze projektu z poręczycielem. Będziemy także prosić o dostarczenie zgody małżonków zarówno uczestnika projektu jak i poręczyciela (Załącznik nr 10)

 

Data aktualizacji 18.04.2017

Zgodnie z§ 4 pkt. 5 Regulaminu przyznawania  środków finansowych:

W terminie 15 dni od poinformowania uczestników o zarekomendowaniu do dofinansowania (przybliżony termin  poinformowania od 26.04.2017r.), są Państwo  zobligowani do dostarczenia do firmy Consultor Sp. z o.o. wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

  • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEDIG),
  • kopię nadania numeru REGON,
  • kopię dokumentu nadania numeru NIP,
  • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku  (Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • kopia umowy rachunku bankowego
  • oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego)

Sugerujemy, żeby termin rozpoczęcia działalności gospodarczej był po 1.05.2017r.
Podpisanie umowy o przyznaniu środków finansowych będzie w maju 2017roku, po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów przez uczestników projektu oraz wniesieniu zabezpieczenia.

Jeżeli działalność gospodarcza zostanie założona w kwietniu 2017r,  będą państwo ponosić koszty ZUSu z własnych środków.

Przypominamy, iż wydatkowanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą państwo rozpocząć po podpisaniu umowy, która odbędzie się w maju 2017r.

 

Data aktualizacji 14.04.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także złożonych biznesplanów

 Przedstawiamy  wstępną listę Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności  w ramach projektu „Zatrudnij się sam!”

WYNIKI OCENY

 

Data aktualizacji 22.03.2017

Szanowni Państwo, informujemy iż  od 27.03.2017r. do 10.04.2017r. do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego

Wnioski składane  powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie Załącznik nr 5 oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.

W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu : ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w dwóch  egzemplarzach,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte
Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

 

Data aktualizacji 17.03.2017

Szanowni Państwo,  właśnie skończyliśmy  pierwszą cześć szkoleniowo –doradczą : grupowe szkolenie ABC przedsiębiorczości.
Dziękujemy za wysoką frekwencje na szkoleniu i miłą atmosferę.

Informujemy, iż w dniach 18.03.2017r. – 04.04.2017r. odbędzie się indywidualne doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Informujemy, iż nieznacznie zmieniły się dokumenty dotyczące warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Zmianie uległy załączniki:

Załącznik nr 4: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 5: Wzór biznesplanu

Załącznik nr 8: Wzór umowy o udzielenia wsparcia finansowego  zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a Beneficjentem

W zakładce do pobrania oraz w tej aktualizacji znajdą Państwo aktualne załączniki.

 

Data aktualizacji 07.03.2017

Szanowni Państwo, szkolenie "ABC przedsiębiorczości" najprawdopodobniej będzie trwało od 13.03.2017r (poniedziałek)  do 17.03.2017r  ( piątek) w godzinach od 9.00 do 15.30. Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie Consultora, ul. Droga Męczenników Majdanka 74. Zapraszamy wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.
Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik projektu skorzysta z indywidualnego doradztwa z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej ( 8 godz./ osoba) oraz grupowego doradztwa (4 godz./grupa).

 

Data aktualizacji 01.03.2017

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych – I etap rekrutacji oraz II etap, tj. konsultacja z doradcą zawodowym. Do uczestnictwa w projekcie zostało zakwalifikowanych 52 kandydatów/ek (27 kobiet, 25 mężczyzn), którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Lista kobiet zakwalifikowanych do projektu

Lista mężczyzn zakwalifikowanych do projektu

 

Data aktualizacji 28.02.2017

Szanowni państwo!
Z racji tego, iż zainteresowanie naszym projektem było bardzo duże, informujemy, że wyniki zostaną ogłoszone 1 marca 2017 r. późnym wieczorem. Na naszej stronie zostanie opublikowana lista uczestników projektu . Pierwsze 52 osoby kwalifikują się do udziału w projekcie.

 

Data aktualizacji 20.02.2017

Szanowni Państwo,
Wszystkich tych, którzy zakwalifikują się do projektu czeka szereg szkoleń. Najprawdopodobniej zaczną się one od  9 marca  2017r i będą trwały do  końca miesiąca.

Zaczniemy od kursu „ABC przedsiębiorczości”, w którym zostaną poruszone takie kwestie, jak:
- prowadzenie księgowości,
- podstawy marketingu,
- prawo pracy,
- prawo podatkowe,
- prawo handlowe,
- prawo cywilne,
- wiedza o ZUS,
- podstawy BHP,
- podstawowe zagadnienia z zakresu programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- kwestie związane z poprawą rentowności przez poszukiwanie nowych profili działalności gospodarczej i rynków zbytu.

Na tym szkoleniu poruszone też zostaną kwestie związane z powstawaniem profesjonalnego biznesplanu.

Kolejnym etapem będzie ośmiogodzinne indywidualne doradztwo z doradcą biznesowym, podczas którego będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości związane z własną działalnością, a także powinien się szlifować profesjonalny biznesplan.

Ostatnim etapem będzie czterogodzinne doradztwo grupowe, które zwieńczy i podsumuje cały okres szkoleniowo-doradczy. Będzie to czas na panel dyskusyjny, a także omówienie najczęściej pojawiających się problemów.

Warto jak najwięcej skorzystać z porad profesjonalistów, a także uczyć się od siebie nawzajem. Dlatego polecamy, aby już zacząć wgłębiać się w strukturę profesjonalnego biznesplanu (załącznik nr 5) i przygotować się do rozmów i szkoleń.

 

Data aktualizacji 20.02.2017

Szanowni Państwo,
Wszystkich, którzy z niecierpliwością oczekują na wyniki rekrutacji informujemy, że ogłosimy je dokładnie 28 lutego 2017r.

Dodatkowo, niezależnie od decyzji, poinformujemy o wyniku rekrutacji wszystkich kandydatów telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 07.02.2017

Szanowni Państwo,
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi wypełniania formularza zgłoszeniowego postanowiliśmy wyjaśnić kilka niejasnych kwestii. Bardzo prosimy o dość dokładne i w miarę możliwości szczegółowe podanie informacji o planowanej działalności gospodarczej, która zawiera kolejno:
1. Opis planowanej działalności, która nie musi być z zakresu białej lub zielonej gospodarki. Charakterystyka powinna zawierać zakres działań zarówno terytorialnych, jak i świadczonych usług.
2. Opis posiadanych zasobów i kwalifikacji powinien zawierać informacje o wszystkich zdobytych do tej pory umiejętnościach ze szczególnym uwzględnieniem tych potrzebnych do prowadzenia działalności, o której dofinansowanie ubiega się kandydat. Warto je poświadczyć odpowiednimi dokumentami.
3. Prosimy, by dość szczegółowo opisać koszty przedsięwzięcia – nie wystarczy wpisać samej kwoty, o którą się wnioskuje oraz swojego wkładu własnego, należy koniecznie dodać przybliżone sumy i produkty, na które kandydat chce wydać dofinansowanie. Proszę pamiętać, iż maksymalnie  Kandydat może otrzymać na utworzenie działalności gospodarczej do 23 398 zł. Dodatkowe 11 100zł stanowi wsparcie pomostowe wypłacane w miesięcznych transach, które będzie przeznaczone na  bieżące opłaty firmowe ( np. koszty ZUSu, opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz itp.)
4. Charakteryzacja grupy docelowej dotycząca bezpośrednio potencjalnych klientów, w której warto uwzględnić także informacje o potencjalnych kontrahentach, jeśli zostały już podjęte rozmowy o współpracy, a nawet je poświadczyć.
5. Charakterystyka konkurencji – prosimy o podanie szczegółowych informacji o firmach konkurencyjnych z uwzględnieniem podobieństw i różnic między nimi a  planowaną działalnością gospodarczą. Prosimy także opisać, co Państwa firmę wyróżnia na rynku.
6. Stopień przygotowania inwestycji to punkt, w którym należy opisać, co do tej pory zostało zrobione by działalność mogła zaistnieć na rynku pracy. Można wskazać sprzęt, budynki, wkład własny i inne.
7. Pracownik jest dużym atutem kandydata, bowiem komisja przyznaje za zatrudnienie  innej osoby dodatkowe punkty. Pracownik powinien być zatrudniony na umowę o prace w przeciągu  pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej .

Każdy punkt zawarty w formularzu zgłoszeniowym będzie oceniany przez komisję osobno, zatem im bardziej szczegółowy opis i im lepszy pomysł, tym większa szansa na pozyskanie dotacji.

 

Data aktualizacji 06.02.2017

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu. Serdecznie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacyjne do składania kompletu dokumentów. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami przyjmujemy do 17.02.2017r. do godziny 16.00.
Informujemy, iż zmienił się załącznik nr 2b – Oświadczenie dla osób odchodzących z rolnictwa. Tutaj znajduje się prawidłowy załącznik. Można go także znaleźć w zakładce do pobrania.

 

Data aktualizacji 26.01.2017

Szanowni Państwo,

niedługo pierwszy dzień rekrutacji do projektu. Przypominamy, iż formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmujemy od dnia 30.01.2017r. (poniedziałek) do dnia 17.02. 2017r. (piątek)

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Proszę pamiętać, iż formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami mogą  Państwo wysłać  pocztą / kurierem na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

Przypominamy, iż Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2) najlepiej wypełnić elektronicznie, wydrukować i złożyć czytelny podpis.

 

Data aktualizacji 24.01.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, iż nieznacznie zmienił się formularz rekrutacyjny do projektu (Załącznik nr 2) oraz Regulamin rekrutacji (Załącznik nr 1). W zakładce do Pobrania znajdują się zaktualizowane dokumenty. Proszę pamiętać, iż osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy / Miejskim Urzędzie Pracy powinny do kompletu dokumentów dostarczyć zaświadczenie z MUP/PUP potwierdzające fakt figurowania w rejestrze. Osoby z niepełnosprawnościami powinny dostarczyć do kompletu dokumentów kserokopie  orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność.

KOMPLET DOKUMENTÓW JAKI NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 a - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychobowiązkowe dla wszystkich kandydatów

Załącznik 2 bOświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwaWYŁĄCZNIE dla osób zarejestrowanych w KRUS spełniających warunek osoby odchodzącej  z rolnictwa zarejestrowanej  jako bezrobotna oraz członka jej rodziny zarejestrowanego jako osoba bezrobotna, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. Osoby te muszą także dołączyć  potwierdzenie opłaty  ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał.

Załącznik 2 cOświadczenieWYŁĄCZNIE dla osób, którzy deklarują, iż  w terminie do 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej  zatrudnią  dodatkową osobę/osoby w ramach prowadzonej działalności na umowę o pracę

Osoby z niepełnosprawnościami  powinny dołączyć – kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność

Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP - zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy (najlepiej aktualne z terminu rekrutacji tj. z datą od 30.01.2017r.- 17.02.2017r.)

 

Data aktualizacji 16.01.2017

Uprzejmie informujemy, iż  złożone dokumenty rekrutacyjne przez firmę Consultor zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W związku z tym już wkrótce zostanie ogłoszony nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Zatrudnij się sam!”.

Planowany termin rekrutacji: 30.01.2017r.-17.02.2017r.

Wszystkie dokumenty dotyczące etapu rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA – potencjalny Uczestnik  projektu na etapie rekrutacji wypełnia tylko Formularz rekrutacyjny ( Załącznik nr 2)  wraz z załącznikiem 2a oraz 2b,2c ( jeżeli jego dotyczą)

 

Data aktualizacji 02.01.2017

Serdecznie informujemy że z dniem 01.01.2017 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Zatrudnij się sam!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 52 osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej , w tym osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób dochodzących z rolnictwa do prowadzenia własnej działalności , w tym utworzenia 45 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 10 osób  w terminie od 1.01.2017r. do 30.04.2018r
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu 81 745 41 91, 509 897 677. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Script logo